Kwaliteit en Veiligheid

HooienKwaliteit

Primair bieden wij kwaliteit in de vorm van professionele en deskundige begeleiding, door gekwalificeerde mensen, met ruime ervaring en veel aandacht voor het individu. Kwaliteit van begeleiders laat zich moeilijk meten, maar er mag verwacht worden dat zij, naast ervaring, over een bepaalde mate van deskundigheid (theoretische onderbouwing) beschikken, affiniteit hebben met de doelgroep en daadkrachtig kunnen optreden wanneer dat vereist wordt.

Wij bieden hulpvragers de mogelijkheid om echt ergens deel van uit te maken, door hen zoveel mogelijk bij alles te betrekken. De kwaliteit van begeleiding moet zich uiteindelijk vertalen in resultaten, onafhankelijk van het feit of deze resultaten voldoen aan verwachtingen. Kwaliteit van begeleiding is ook om resultaten te kunnen benoemen en kunnen onderbouwen waarom er wordt gehandeld, beslist en geadviseerd zoals dat wordt gedaan.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel en wordt getoetst door onder andere het ISO-keurmerk NEN-EN 15224 voor de sector Zorg & Welzijn. Kwaliteitskeurmerken/ erkenningen vragen om aan een bepaalde kwaliteitsnorm te voldoen. De Eburon voldoet aan meer dan deze norm op meerdere fronten dan hierboven benoemd. We zijn in het verleden erkend als leerwerkbedrijf door zowel Calibris, het kenniscentrum voor de sector zorg & welzijn als door Kenwerk, het kenniscentrum voor de sector Horeca en Recreatie & Toerisme. Sinds 2015 zijn de kenniscentra allemaal samengevoegd tot één organisatie, bekend als Samenwerkings-organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven – SBB.

Het belangrijkste criterium om kwaliteit te meten vinden wij de ervaring van deelnemers, wettelijk vertegenwoordigers, verwijzers en ketenpartners. Hun oordeel over de kwaliteit van De Eburon, wordt meerdere malen per jaar gevraagd en uitgewerkt in een verbeterplan. Kwaliteit is voor De Eburon geen verplichting maar een nadrukkelijke wens, wij leggen hier de lat dan ook hoog.

Veiligheid

Veiligheid een groot aandachtsgebied, dat eveneens onder kwaliteitszorg valt. Veiligheid heeft zowel een gevoelsmatig als een fysiek aspect. Op de eerste plaats is veiligheid een gevoel dat ervaren moet worden door eenieder die door De Eburon begeleid wordt. Dit gevoel wordt deels bewerkstelligd door fysieke maatregelen die genomen zijn en deels door individuele aandacht en het gevoel van geborgenheid. Het laatste spreekt wat ons betreft voor zich, maar is niet zichtbaar.

Een overlap met fysieke veiligheid is een goede informatievoorziening. Zo wordt er door De Eburon gewerkt met een introductie- en inwerkprogramma, waarbij alle verplichte onderdelen aan bod komen. Verplichte informatie zijn de aanwezige protocollen, de aanwijzing op noodplannen, de aanwezigheid van brandblussers en BHV/ EHBO-trommels, het gebruik van een bevoegdhedenschema met betrekking tot het gebruik van gereedschappen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen daarbij. Alle informatie voor medewerkers hierover is samengevat in een instructie- & veiligheidsboek.

Dit komt ook terug tijdens onze interne themadagen Arbo & veiligheid, waarbij aandacht wordt besteed aan de risico’s die op de werkvloer aanwezig zijn. Hier gaat het met name over protocollen, ontruiming bij calamiteiten, fysieke veiligheid (hygiëne, tilinstructies en wederom het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen) en brandgevaar. Eenmaal per jaar wordt er een themadag over de ARBO gehouden en een BHV-cursus gegeven over het gebruik van brandblusmiddelen en EHBO, maar vooral ook preventie. Dat laatste is natuurlijk het primaire doel van deze dagen.

Verder kent veiligheid ook nog een wettelijk kader. Hiertoe wordt, onder andere, een periodieke risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd, door een externe Arbodeskundige. Als ‘zorgaanbieder’ verplicht De Eburon zich om aan alle eisen die daaraan uitvloeien te voldoen. Dit geldt eveneens voor de jaarlijkse keuring van gereedschappen (VCA) en brandblusmiddelen.

Deze veiligheidsnorm geldt voor alle faciliteiten van De Eburon. Bij alles is goed nagedacht over de veiligheid/ hygiëne en het welzijn van de deelnemers. Veel van deze overpeinzingen zijn vertaald naar protocollen. De Eburon voorziet voor haar deelnemers ook in herkenbare en veilige werkkleding die voldoet aan de Arbonorm, wat ook geldt voor de persoonlijke beschermingsmiddelen.