Procedures

Aanmelding voor een begeleidingstraject kan door iedere hulpvrager of diens vertegenwoordiger gedaan worden. Er wordt dan een vrijblijvende kennismaking gepland op de hoofdlocatie van De Eburon. Bij blijvende interesse en op basis van een reële inschatting door begeleiders van De Eburon, dat het gevraagde begeleidingstraject haalbaar is, wordt er een intakegesprek gepland.

Plaatsing is enkel mogelijk wanneer er een geldige indicatie voor begeleiding is afgegeven. Wanneer een dergelijke indicatie er niet is, kunnen wij u hierin wel de weg wijzen. De intake is bedoeld om een inventarisatie te kunnen maken van de actuele situatie en de wensen van de hulpvrager en diens omgeving.

Bij uiteindelijke plaatsing wordt er op basis van het intakegesprek een begeleidingsplan opgesteld en een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) waarin de ontwikkelingen worden gevolgd en beschreven. Iedere drie maanden wordt de voortgang geëvalueerd en worden eventuele aanpassingen aan het begeleidingsplan en het POP verwerkt.

Woonbegeleiding verloopt in fases, waarin stap voor stap wordt gewerkt aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Deze ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid wordt gestuurd en gevolgd aan de hand van een zelfstandigheidsmatrix.

Een vergelijkbare fasering wordt toegepast in arbeidsoriëntatie en arbeidstoeleiding. Wanneer er zicht is op een arbeidsperspectief of wanneer er sprake is van een beroepskeuze, kan er desgewenst een competentieprofiel en een eisenprofiel (gekoppeld aan het beroep en functie) worden opgesteld aan de hand van de MELBA-methodiek (voor meer informatie hierover; zie www.melba.nl).

Voor uiteindelijke doorstroom vanuit De Eburon naar een zelfstandige woning en/ of reguliere arbeid, maakt De Eburon afspraken met de woningstichting of een arbeids-integratiebureau c.q. jobcoach. De Eburon blijft indien gewenst betrokken en de gevraagde ondersteuning bieden.